I. Opći podaci

 • STONE ART DESIGN d.o.o. za trgovinu i usluge
 • Adresa: Remete 52, 10000 Zagreb
 • MBS: 081125887
 • OIB: 37323942595
 • Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti u novcu
 • Račun otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. d.d.: HR 9124 8400 8113 5050 710
 • Osobe ovlaštene za zastupanje: Robert Postaj i Marijan Štrukelj
 • e-mail: [email protected]
 • telefon: +385/ 91 2433 233
 • Radno vrijeme skladišta / prodaje: ponedjeljak, srijeda i petak od 8:00 do 18:00 sat
 • Nedjeljom i blagdanima bilo kakav oblik podrške nije dostupan.

II. Opće odredbe

Društvo Stone Art Design d.o.o. (u daljnjem tekstu Stone Art Design) pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.stoneartdesign.com, na World Wide Web mreži – Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija. Stone Art Design nadalje pruža usluge i putem Facebook profila na adresi www.facebook.com/stoneartdesign01/. Komunikacija se vrši na hrvatskom jeziku.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice www.stoneartdesign.com i sa istom svih povezanih stranica čije domene su registrirane kao vlasništvo Stone Art Design-a (u daljnjem tekstu internetska stranica), kao i Facebook profila i www.facebook.com/stoneartdesign01/ (u daljnjem tekstu Društvena mreža). Korištenjem internetske stranice i Društvenih mreža korisnici izričito izjavljuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja te izričito pristaju na korištenje internetske stranice i Društvenih mreža u skladu s njima. Pravo korištenja internetske stranice i Društvenih mreža osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji drugi korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Stone Art Design-a te je u cijelosti suglasan da Stone Art Design nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu, kao i eventualnu štetu koja time može nastati. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama i Društvenim mrežama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Stone Art Design zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, što uključuje ali se i ne ograničava na sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica i/ili Društvenih mreža. Isto tako, Stone Art Design može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem internetskih stranica i Društvenih mreža korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Stone Art Design izričito zahtijeva od Krajnjeg korisnika da ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slaže ili ako ima manje od 14 godina, da se suzdrži od uporabe ove internetske stranice i/ili Društvene mreže.

Stone Art Design zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez bilo kakve prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Radi navedenog se predlaže svim korisnicima da redovite provjeravaju da li su objavljeni Opći uvjeti poslovanja izmijenjeni kako bi bili pravovremeno i u potpunosti upoznati sa istima. Ukoliko korisnik nastavi koristiti internet stranicu i/ili Društvene mreže i nakon što su objavljene izmjene Općih uvjeta poslovanja, smatra se da je pristao na tako objavljene izmjene.

Korisnik je jedino i isključivo odgovoran za pribavljanje i održavanje cjelokupne računalne opreme, što uključuje sav softver i hardver koji posjeduje i koristi, te svu drugu potrebnu opremu za pristupanje i korištenje svih sadržaja na internet stranici i Društvenim mrežama. Stone Art Design nije i ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati na opremi Krajnjeg korisnika kao posljedica korištenja internet stranica i/ili Društvene mreže.

Internetska stranica i Društvena mreža predstavlja jedino i isključivo vlasništvo Stone Art Design-a. Sva komunikacija koja se vrši putem internetske stranice i Društvene mreže mora biti u skladu sa ovim Općim uvjetima poslovanja, te korisnicima nije dozvoljeno objavljivati i/ili prenositi bilo kakav materijal putem internet stranice a posebice na način da se istim krše intelektualna i/ili bilo kakva druga prava Stone Art Design-a i/ili trećih osoba, odnosno materijal koji bi bio nezakonit, uvredljiv, ugrožavajući, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u primjereno komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Stone Art Design-a sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik nadalje ne smije koristiti internet stranicu i/ili Društvenu mrežu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranci i Društvenom mreži predstavljaju zaštićeno dobro Stone Art Design-a koji je jedini i isključivi nositelj svih intelektualnih i drugih prava nad žigovima i/ili svim drugim sadržajima istaknutim na internet stranici, odnosno korisnik istih temeljem odobrenja dobivenih od nositelja takvih prava. Radi navedenog je izričito zabranjen svaki oblik umnožavanja, distribuiranja, prijenosa, objavljivanja, povezivanja i dubinskog povezivanja, ili mijenjanja internet stranica i/ili Društvene mreže na bilo koji način bez izričitog prethodnog pisanog odobrenja Stone Art Design-a. U slučaju povrede bilo kakvih autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva kojih je Stone Art Design nositelj i/ili je iste dužan štititi, Stone Art Design zadržava pravo pokretanja odgovarajućih građanskih i/ili kaznenih i/ili prekršajnih postupaka protiv počinitelja takvih povreda radi.

Internetska stranica i Društvena mreža sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su zaštićene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, koji uključuju ali se i ne ograničavaju na tekstove, slike, poslovne podatke, spise, dokumente, njihov sadržaj i priloge, to jest sve pisane sastavke, akte, tablice, grafikone, nacrte, crteže i slično, predmete, to jest makete, modele, uzorke, fotografije, filmove, mikrofilmove, tonske, računalne, slikovne i druge zapise koji su svjetlosno, zvukovno, strojno, ručno ili na drugi način zabilježeni na određenoj podlozi, mjere ili postupke, to jest sve vrste naloga, uputa, priopćenja, kao i usmena priopćenja i informacije (u daljnjem tekstu Materijali). Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati Materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite (privatne) uporabe, dok upotreba istih u komercijalne svrhe nije dozvoljena. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog Materijala bez izričitog prethodno pisanog odobrenja Stone Art Design-a i/ili nositelja intelektualnog i/ili drugog prava na Materijalu.

Korisnik ne smije na internet stranici i/ili Društvenoj mreži postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Stone Art Design nema nikakvu obvezu obavještavati Korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu te je jedino Korisnik isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio internet stranice i/ili Društvene mreže, Korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje Stone Art Design-u vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala.

Korisnik je suglasan da internet stranicu i Društvenu mrežu koristi isključivo na vlastitu odgovornost, te da Stone Art Design nije odgovoran za bilo kakve posljedice koje mogu nastati upotrebom internet stranice i/ili Društvene mreže kao niti za točnost i/ili sadržan podataka i/ili Materijala i/ili bilo kakvih informacija i/ili usluga i/ili robe dane preko internet stranice i/ili Društvene mreže. Korisnik je odgovoran za svu štetu koja može nastati uslijed bilo kakve greške, prekida, brisanja, kvara, prijenosa ili kašnjenja u radu, računalnog virusa, prekida u komunikacijskoj liniji, krađe, neovlaštenog pristupa, nemara ili drugom radnjom, te potvrđuje da Stone Art Design nije odgovoran za uvredljivo i/ili za uobičajenu komunikaciju neprikladno i/ili protuzakonito ponašanje samog Korisnika i/ili trećih osoba.

Svaka informacija, tekst, slika ili stav izražen i/ili objavljen od strane Korisnika i/ili trećih osoba predstavljaju osobno vlasništvo i/ili stav i/ili mišljenje Korisnika i/ili treće osobe, te isti preuzimaju svu moralnu, materijalnu i kaznenu odgovornost u odnosu na iste. Stone Art Design nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji Korisnik i/ili treća osoba ovlašteno i/ili neovlašteno postave na internet stranicu i/ili Društvenu mrežu, te Stone Art Design zadržava isključivo pravo takve sadržaje izmijeniti, brisati ili uklanjati sa internet stranice i/ili Društvene mreže ukoliko ocijeni da je isti neprikladan. Korisnik potvrđuje da je cjelokupna komunikacija koja se odvija na i putem internet stranice i/ili Društvene mreže javne prirode te da stoga Stone Art Design ima pravo isti nadzirati bez njihovog znanja i prethodno izričitog dopuštenja.

Stone Art Design nije odgovoran za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na internet stranici i/ili Društvenoj mreži, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba Stone Art Design-a. Ni u kojem slučaju Stone Art Design neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Korisnik oslonio na informacije dobivene putem internet stranice i/ili Društvene mreže. Korisnik je dužan ocijeniti točnost, potpunost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan na ili putem internet stranice i/ili Društvene mreže.

Stone Art Design zadržava pravo raskida svakog poslovnog odnosa sa bilo kojim Korisnikom u bilo kojem trenutku, kao i ukinuti bilo koju zaporku odnosno račun Korisnika na internet stranici i/ili Društvenoj mreži ukoliko Stone Art Design prema vlastitoj diskrecijskoj odluci smatra da je pojedino ponašanje Korisnika neprimjereno odnosno istome neprihvatljivo, a posebice u slučaju kršenje Općih uvjeta poslovanja.

Korisnik se slaže da će nadoknaditi svu štetu Stone Art Design-u i/ili trećim osoba, i neće istog smatrati odgovornim, za bilo koji oblik zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom internet stranica od strane Korisnika.

Stone Art Design ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao i prikladnosti pojedinog proizvoda za naznačenu namjenu s obzirom da internetska stranica i/ili Društvena mreža sadržava samo općenite informacije te je za prikladnost i pojedine karaktreristike proizvoda potrebno izravno kontaktirati Stone Art Design.

Korištenjem internet stranica Korisnik pristaje da je za sve sporove ili zahtjeve u svezi Općih uvjeta ili uopće poslovanja s Stone Art Design-om, nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

III. Narudžba i cijene

III.1. Narudžba

Narudžba pojedine robe odnosno usluga se vrši putem e-maila dostavom na adresu [email protected], odnosno ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca na internet stranici i/ili kontaktiranje Stone Art Design-a putem Društvene mreže na način predviđen na istoj.. Svaka narudžba se smatra kreiranom i potvrđenom tek kada je za istu izdan račun.


U slučaju primitka velikog broja narudžbi istovremeno, postoji mogućnost da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem tog proizvoda na skladištu Stone Art Design-a i/ili njegovih dobavljača. U takvom slučaju će Stone Art Design poduzeti sve potrebne mjere i radnje kako bi u primjerenom roku ispunio predmetnu narudžbu naručenog proizvoda. Ukoliko Stone Art Design nema na raspolaganju naručeni proizvod i/ili isti nije u mogućnosti pribaviti u razumnom roku, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda koji je raspoloživ za isporuku odmah i/ili u razumnom roku a koji proizvod po svojim karakteristikama najbliže odgovara proizvodu koji nije moguće isporučiti. Stone Art Design u cijelosti otklanja odgovornost za sve posljedice navedene iznimne situacije.

III.2. Cijene

Sve cijene naznačene na internet stranici i/ili Društvenoj mreži su izražene u kunama (HRK) te sadrže PDV, a vrijede za jednokratno plaćanje u gotovini. Cijena robe je utvrđena za svaki pojedinačni proizvod, a postupak naznačavanja cijene se obavlja ručno, slijedom čega postoji mogućnost nastanka greške radi ljudskog faktora. U takvoj situaciji će Stone Art Design odmah o pogrešnoj cijeni obavijestiti kupca i nemogućnosti isporuke robe po navedenoj cijeni.

Sve cijene naznačene na internet stranici su podložne promjenama bez prethodne najave kupcima.